Amway – Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden voor www.amway.be

Welkom op de officiële website van Amway België.

Amway – Gebruiksvoorwaarden website

Toegang tot en gebruik van de website www.amway.be (hierna de “Amway-website”) en de informatie, materialen, producten en diensten die via de Amway-website beschikbaar zijn, zijn aan deze gebruiksvoorwaarden onderworpen (de “gebruiksvoorwaarden van de website”).

Bovendien gelden voor Amway Business Owner (ABO’s) of Member, de gedragscode en het beleid van Amway en voor aankopen van goederen of diensten gelden de “Amway aankoopvoorwaarden”.

De gebruiksvoorwaarden van de website kunnen van tijd tot tijd worden herzien. Herziene versies worden op de Amway-website geplaatst en zijn onmiddellijk van kracht. Wanneer u gebruik maakt van de Amway-website, is het verstandig regelmatig te controleren of de gebruiksvoorwaarden van de website zijn aangepast of gewijzigd.

De Amway-website geeft informatie over Amway, de zakelijke mogelijkheden met Amway en producten en diensten van Amway en is alleen bedoeld voor gebruik vanuit en in België, en is gebaseerd op de Belgische wetgeving. Amway is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het gebruik van de Amway-website vanuit andere landen.

Klik op de volgende links om rechtstreeks naar de relevante sectie te gaan:

1. Onderdelen van de Amway-website die met een wachtwoord worden beschermd

2. Amway’s privacyverklaring en beleid

3. Auteursrecht en gebruik van materiaal van de Amway-website

4. Links naar andere websites

5. Links van andere websites naar de Amway-website

6. Beperking van aansprakelijkheid, exoneratie van garantie en schadeloosstelling

7. Beperking of blokkering van toegang tot de Amway-website wegens overtredingen van de gebruiksvoorwaarden van de website

8. Splitsbaarheid

9. Rechtskeuze , rechtsmacht en bevoegdheid

1. Onderdelen van de Amway-website die met een wachtwoord worden beschermd

De onderdelen van de Amway-website die met een wachtwoord worden beschermd, zijn uitsluitend bestemd voor ABO’s en hun klanten en Members in België. Als u nog geen ABO kent en contact wilt opnemen met een ABO, gebruik dan het contactformulier dat beschikbaar is op www.amway.be.

Let op: Wachtwoorden mogen niet aan derde partijen worden gegeven en moeten worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Als u ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord vaststelt, waarschuw Amway dan onmiddellijk. Amway is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongepast gebruik van wachtwoorden.

 

2. Amway’s Privacyverklaring en Privacybeleid

Alle persoonlijke gegevens die aan Amway worden verstrekt bij het gebruik van de Amway-website zullen in overeenstemming met de privacyverklaring van de website worden behandeld. Als u zich registreert of inlogt als ABO of Member, is het privacybeleid voor ABO’s en Members mede van toepassing. Als u registreert of inlogt als klant, is het privacybeleid voor klanten mede van toepassing.

Alle informatie die aan Amway wordt verstrekt bij het gebruik van de Amway-website moet correct, compleet en actueel zijn. Als wij redenen hebben om aan te nemen dat incorrecte, onvolledige of achterhaalde informatie is verstrekt, kan de toegang tot de Amway-website worden beperkt of geblokkeerd.

3. Auteursrecht en gebruik van materialen van de Amway-website

De Amway-website en materialen die beschikbaar zijn gesteld op de Amway-website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsnamen en handelsmerken, waaronder de naam “Amway” en het Amway-logo, en zijn eigendom van Amway of worden door Amway gebruikt onder een licentie of met toestemming van de eigenaar van zulke rechten. Materialen die door zulke intellectuele eigendomsrechten worden beschermd zijn onder andere het ontwerp, de lay-out, uitzicht, verschijningsvorm, grafische kunst, foto’s, beelden, artikels, verhalen en andere materialen die beschikbaar zijn op de Amway-website (gezamenlijk “Website Materialen”).

Website Materialen mogen alleen worden gereproduceerd, verdeeld, gepubliceerd of op een andere wijze publiekelijk worden voorgesteld als daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door Amway. Als uitzondering op deze regel geeft Amway ABO’s een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om Website Materialen te gebruiken, alleen voor de bedrijfsvoering als ABO door Website Materialen te downloaden, op te slaan, af te drukken, te kopiëren, te delen en ten toon te stellen, mits dat Materiaal ongewijzigd blijft en de bron van de informatie wordt genoemd telkens Website Materialen aan derde partijen worden bekendgemaakt. Indien u nog vragen heeft over het gebruik van de Website Materialen, neem dan contact met ons op via het Contactformulier.

Het recht op gebruik van de met wachtwoord beveiligde gedeelten van de Amway-website als ABO eindigt bij beëindiging van het ABO-contract zonder dat Amway verdere stappen hoeft te nemen. In het geval van beëindiging moet de ABO alle opgeslagen, afgedrukte of gekopieerde materialen verwijderen of vernietigen, tenzij deze moeten worden behouden om aan wettelijke voorschriften te voldoen.

4. Links naar andere websites

We kunnen links plaatsen naar andere websites die niet door ons worden gecontroleerd. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld door zulke websites van derde partijen. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van alle derde partij-websites te lezen voordat u deze websites gebruikt of er persoonlijke gegevens of andere informatie op plaatst of doorgeeft.

5. Links van andere websites naar de Amway-website

Links invoegen van een derde partij-website op www.amway.xy vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Amway. Indien u links van andere websites wilt plaatsen, neem dan contact met ons op via het Contactformulier.

6. Beperking van aansprakelijkheid, exoneratie van garantie en schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet, zijn noch Amway noch haar groepsentiteiten aansprakelijk voor welke directe, indirecte, gevolg- of andere schade dan ook, waaronder,maar niet beperkt tot eigendomsschade, verlies van gebruik, omzetverlies, economisch verlies, verlies van gegevens of winstderving, voortkomend uit of in verband met uw gebruik of uw toegang tot, of uw onvermogen om de Amway-website of inhoud ervan te gebruiken of er toegang tot te hebben.

Amway zal redelijkerwijs inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie en materialen die op deze Website staan juist zijn. Amway kan echter niet de juistheid garanderen van alle informatie en materialen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van welke informatie of materialen ook die op deze Website staan. We garanderen niet dat de Website ononderbroken functioneert of zonder fouten, of dat deze Website vrij is van virussen of andere componenten die schadelijk kunnen zijn voor apparaten of software. Amway garandeert niet dat de Amway-website compatibel is met de apparaten en software die u gebruikt en garandeert niet dat de Amway-website constant of op enig specifiek moment beschikbaar is.

U gaat ermee akkoord Amway en haar groepsentiteiten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid of verlies met betrekking tot uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden van de website of uw gebruik van de Amway-website.

7. Beperken of blokkeren van de toegang tot de Amway-website wegens overtredingen van de gebruiksvoorwaarden van de website

In geval van een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden van de website, in het bijzonder in geval van gebruik van de Amway-website of individuele elementen van de Amway-website voor andere doeleinden dan het bestemde, kan toegang tot de Amway-website worden beperkt of geblokkeerd.

Amway behoudt zich over het algemeen het recht voor om de Amway-website of de inhoud ervan gedeeltelijk of geheel op elk moment en om welke reden ook te wijzigen, te blokkeren of te stoppen.

8. Splitsbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van de website ongeldig is of ongeldig wordt verklaard door een rechtbank, zal dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet beïnvloeden.

9. Rechtskeuze , rechtsmacht en bevoegdheid

De Belgische wetgeving is van toepassing op het gebruik van de Amway-website en de gebruiksvoorwaarden van de website. Tenzij anders voorgeschreven door de wet, hebben de rechtbanken van België exclusieve rechtsmacht en bevoegdheidvoor alle geschillen voortkomend uit of in verband met het gebruik van de Amway-website of de gebruiksvoorwaarden van deze website.