Gebruiksvoorwaarden van de website www.amway.be

Welkom op de officiële website van Amway België!

Gebruiksvoorwaarden van de Amway Website

Toegang tot en het gebruik van de website www.amway.be (hierna de "Amway Website") en de informatie, materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Amway Website zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden van de Website”).

Daarnaast gelden voor Amway Business Owners (ABO's) de Amway Gedragsregels en de Amway Beleidsdocumenten, en voor het bestellen van producten of diensten gelden de “Bestelvoorwaarden en -bepalingen van Amway”.

De Gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen van tijd tot tijd worden herzien. Herziene versies zullen op de Amway Website geplaatst worden en zullen direct in werking treden. Wanneer u de Amway Website gebruikt, dient u regelmatig te controleren of de Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn herzien of gewijzigd.

De Amway Website geeft informatie over Amway, de “Zakelijke Mogelijkheid van Amway” en Amway producten en diensten, en is uitsluitend bedoeld voor gebruik vanuit en in België en is gebaseerd op het Belgisch recht. Amway accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Amway Website vanuit andere landen.

Klik op onderstaande links om rechtstreeks naar de betreffende onderdelen te gaan:

1. Onderdelen van de Amway Website met wachtwoordbescherming

2. Privacyverklaring en Privacybeleid van Amway

3. Auteursrecht en gebruik van materialen op de Amway Website

4. Links naar andere websites

5. Links vanaf andere websites naar de Amway Website

6. Beperking van aansprakelijkheid, uitsluiting van garanties en schadeloosstelling

7. Het beperken of blokkeren van de toegang tot de Amway Website wegens overtreding van de Gebruiksvoorwaarden van de Website

8. Geldigheid van afzonderlijke bepalingen

9. Keuze van toepasselijk recht, jurisdictie en forum

1. Onderdelen van de Amway Website met wachtwoordbescherming

De door wachtwoord beschermde delen van de Amway Website zijn uitsluitend bestemd voor ABO's en hun klanten in België. Indien u nog geen ABO kent en contact met een ABO wilt opnemen, kunt u het contactformulier gebruiken, dat beschikbaar is op www.amway.be.

Let op: Wachtwoorden mogen niet verstrekt worden aan derden en dienen beschermd te worden tegen ongeautoriseerde toegang. Indien u ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord waarneemt, dient u Amway direct op de hoogte te stellen. Amway accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade die veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik van wachtwoorden.

2. Privacyverklaring en Privacybeleid van Amway

Alle persoonsgegevens die aan Amway worden verstrekt tijdens het gebruik van de Website zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid voor de Website. Indien u zich registreert of aanmeldt als ABO, geldt daarnaast het Privacybeleid voor ABO's.

Alle informatie die u aan Amway verstrekt gedurende uw gebruik van de Amway Website dient correct, compleet en up-to-date te zijn. Indien wij aanleiding hebben om te vermoeden dat incorrecte, incomplete of verouderde informatie is verstrekt, kan de toegang tot de Amway Website worden beperkt of geblokkeerd.

3. Auteursrecht en gebruik van materialen op de Amway Website

De Amway Website en materialen die beschikbaar worden gesteld op de Amway Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsnamen en handelsmerken, met inbegrip van de naam “Amway” en het Amway-logo, en zijn het eigendom van Amway of worden door Amway gebruikt onder licentie of met toestemming van de eigenaar van deze rechten. Materialen die beschermd worden door dergelijke intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het design, de lay-out en het uiterlijk van de Website, illustraties, foto’s en afbeeldingen, verhalen en andere materialen die beschikbaar zijn op de Amway Website (samen de “Website-materialen”).

Website-materialen mogen alleen verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt worden of anderszins gepubliceerd worden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amway. Als een uitzondering op de regel verstrekt Amway aan ABO's een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om de Website-materialen te gebruiken voor hun ABO-business door deze te downloaden, opslaan, printen, kopiëren, delen en vertonen, mits het materiaal niet wordt gewijzigd en de herkomst van de informatie wordt aangeduid wanneer de Website-materialen aan derden worden verstrekt. Indien u verdere vragen heeft omtrent het gebruik van de Website-materialen, neem dan contact met ons op via het Contactformulier .

Het recht om de door wachtwoord beschermde delen van de Amway Website te gebruiken als ABO eindigt wanneer het ABO-contract wordt beëindigd, zonder dat Amway nadere stappen hoeft te ondernemen. In het geval van beëindiging dient de ABO alle opgeslagen, geprinte of gekopieerde materialen te wissen of vernietigen, tenzij deze bewaard dienen te worden om te voldoen aan wettelijke vereisten.

4. Links naar andere websites

We kunnen links plaatsen naar andere websites waarover we geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of materialen die beschikbaar zijn op websites van derden. We adviseren u de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van alle websites van derden te lezen alvorens deze websites te gebruiken, en voordat u op of via deze websites persoonsgegevens of andere informatie verstrekt.

5. Links vanaf andere websites naar de Amway Website

Voor het plaatsen van links van websites van derden naar www.amway.be is voorafgaande schriftelijke toestemming van Amway vereist. Indien u een link wilt plaatsen vanaf andere websites, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier.

6. Beperking van aansprakelijkheid, uitsluiting van garanties en schadeloosstelling

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zullen noch Amway noch haar filialen aansprakelijk zijn voor enige directe of indirect schade, gevolgschade, of enige andere vorm van schade, waaronder maar niet beperkt tot materiële schade, gebruiksderving, zakelijke of economische schade, verlies van gegevens of winstderving, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van of toegang tot de Amway Website, of voor gevallen waar u geen gebruik kunt maken van of toegang kunt krijgen tot de Amway Website en haar inhoud.

Amway zal redelijke inspanningen verrichten om er zorg voor te dragen dat de informatie en materialen op deze website correct zijn. Amway kan echter niet garanderen dat de informatie en materialen juist zijn en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie en materialen op deze website. Wij geven geen garantie dat deze website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat deze website geen virussen of andere componenten bevat die schadelijk kunnen zijn voor apparatuur of software. Amway garandeert niet dat de Amway Website compatibel zal zijn met de apparatuur en software die u mogelijk gebruikt en evenmin dat de Website altijd of op een specifiek moment beschikbaar zal zijn.

U stemt ermee in om Amway en haar filialen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid of schade die verband houdt met een schending door u van de Gebruiksvoorwaarden van deze website of uw gebruik van de Amway Website.

7. Het beperken of blokkeren van de toegang tot de Amway Website wegens overtreding van de Gebruiksvoorwaarden van de Website

In het geval van een schending van de Gebruiksvoorwaarden van deze website, in het bijzonder het gebruik van de Amway Website of delen daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij bedoeld zijn, kan Amway uw toegang tot de Amway Website beperken of blokkeren.

Amway behoudt zich in het algemeen het recht voor om de Website of de inhoud ervan gedeeltelijk of in zijn geheel te wijzigen, blokkeren of beëindigen, op welk moment of om welke reden dan ook.

8. Geldigheid van afzonderlijke bepalingen

Indien een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van deze website ongeldig is of ongeldig wordt verklaard door een rechtbank, zal dat niet de geldigheid van de overige bepalingen aantasten.

9. Keuze van toepasselijk recht, jurisdictie en forum

Het gebruik van de Amway Website en de Gebruiksvoorwaarden van deze website worden beheerst door het Belgische recht. Tenzij bij rechte anders bepaald, zal een Belgische rechtbank exclusieve jurisdictie hebben om geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Amway Website of de Gebruiksvoorwaarden van deze website.